Stavba roka 2016

Gala večer pri príležitosti slávnostného odovzdávania cien 22. ročníka súťaže Stavba roka 2016 a otvorenia veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA sa uskutočnil 22. marca 2017  v priestoroch Incheba Expo Areny v Bratislave. Podujatia sa zúčastnili významné osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, ale predovšetkým tí, ktorým je tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebníci, developeri. Záznam z Gala večera  vysielala RTVS v ten istý deň na rtv:2 o 20:40 hod.

Záštitu nad 22. ročníkom súťaže realizovaných stavieb Stavba roka 2016 prevzal minister dopravy a výstavby SR, pán Arpád Érsek.

Ceny udeľuje odborná porota s medzinárodnou účasťou po preštudovaní zaslanej technickej dokumentácie stavieb a na základe ich obhliadky in situ. V tomto ročníku udelila odborná porota celkom 12 cien 7 stavbám.

Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma.

V rámci už 8. ročníka bola udelená Cena verejnosti na základe hlasovania na internetovom portáli www.stavbaroka.zoznam.sk .

Súčasťou večera bola vernisáž výstavy Stavba roka 2016 >>>

Portfólio prihlásených stavieb prináša katalóg Stavba roka 2016 >>>

Stavba roka 2016 – hlavná cena

Foto: Prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho

Panorama City, Bratislava
novostavba

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Hermann
Projektant architektonickej časti: P-T, s. r. o. Ing. Everyone could gamble on the internet found in slots gratis igt. Jana Valachovičová
Projektant rozh. odbornej časti: BARAN PROJEKT, s. r. o., Ing. Jozef Baran OKTEAM, s. r. o., Ing. Daniel Bukov
Zhotoviteľ:  Chemkostav, a. s. (nosná konštrukcia) INGSTEEL, a. s. (opláštenie) KLIMAK, s. r. o. (vzduchotechnika, vykurovanie, chladenie) NECTEL, s. r. o. (elektroinštalácie)
Stavebník: Panorama byty, a. s., J&T REAL ESTATE
Dozorná činnosť: Ing. Kamil Baďo, Gleeds ČR, s. r. o., Gleeds Slovensko
Celkové inv. nákl. (bez DPH):  94,0 mil. €
Doba výstavby:  08/2013 – 03/2016

Panorama City je nová výšková dominanta rozrastajúceho sa centra Bratislavy. V dvoch  v súčasnosti najvyšších budovách na Slovensku je celkove 606 bytov rôznych kategórií. Nová výšková dominanta v centre Bratislavy sa vyznačuje originálnym architektonicko-stavebným riešením celku, fasády a jednotlivých bytov. Originálne riešenie fasády plne využíva panoramatické výhľady na Bratislavu vo všetkých bytoch. V architektúre celku dominuje biela farba uplatnená na horizontálnych parapetných pásoch. Striedaním ich hrúbky, pásy artikulujú drobnokresbu architektúry celej stavby. Parter je okrem vstupných priestorov do obytných veží rezervovaný obchodom a službám pre obyvateľov i návštevníkov. Na tridsiatom  štvrtom, ustupujúcom poschodí, sa nachádza centrálna strojovňa chladenia a ďalšie technické zariadenia. Stavba sa vyznačuje rozsiahlym použitím  vysokopevnostných betónov, optimálnou, aplikáciu progresívnych stavebných materiálov a technológií a najvyššou úrovňou požiarnej bezpečnosti. Významným prínosom pre celkové riešenie diela bolo zapojenie národných i medzinárodných výskumných tímov vo fáze projektového riešenia i realizácie – napríklad pri overení účinkov vetra v aerodynamickom tuneli, pri riešení akustického prevetrávacieho elementu fasády alebo pri vývoji a realizácii fasádnych elementov a ich následnom experimentálnom overení v laboratóriách doma a v zahraničí. Stavba ako celok sa vyznačuje vysokou úrovňou technického riešenia, pri ktorom boli využité najnovšie poznatky výskumu a vývoja.

Nominácie na hlavnú cenu – bez udania poradia

Panorama City, Bratislava
novostavba

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2016  udelená odbornou porotou za: 

– rozsiahle použitie  vysokopevnostných betónov,
– optimálnu aplikáciu progresívnych stavebných materiálov a technológií,
– najvyššiu úroveň požiarnej bezpečnosti v kategórii výškových budov,
–  zapojenie národných i medzinárodných výskumných tímov vo fáze projektového riešenia i realizácie – napríklad pri overení účinkov vetra v aerodynamickom tuneli, pri riešení akustického prevetrávacieho elementu fasády alebo pri vývoji a realizácii fasádnych elementov a ich následnom experimentálnom overení v laboratóriách doma a v zahraničí,
–  vysokú úroveň technického riešenia, pri ktorom boli využité najnovšie poznatky výskumu a vývoja.

Synagóga, Lučenec
rekonštrukcia

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2016  udelená odbornou porotou za: 

–  novátorský prístup k obnove objektu vychádzajúci z použitia inovatívnych reštaurátorských postupov,
–  progresívnu prezentáciu zachovaných a obnovených architektonických detailov,
–  úspešné zvládnutie náročného technického riešenia sanácie jednotlivých konštrukcií pamiatkového objektu,
–   celkovú vysokú kvalitu komplexnej obnovy a rekonštrukcie stavby,
–   vysokú kvalitu výsledného diela z pohľadu zachovania jej kultúrno-historickej hodnoty a jej budúceho využitia,
–   významný prínos pre rozvoj kultúry v meste Lučenec a v jeho okolí.

I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina,
rekonštrukcia, novostavba

Nominácia na hlavnú cenu Stavba roka 2016  udelená odbornou porotou za:

–  úspešné zvládnutie náročnej rekonštrukcie jednotlivých objektov stavby,
–   realizovanie stavby bez úplnej uzávery v území s druhým až piatym stupňom ochrany prírody,
–   precízne zohľadnenie všetkých environmentálnych aspektov pri realizácii stavby,
–   zachovanie funkčnosti a prevádzky národnej kultúrnej pamiatky – ozubnicovej železničnej trate Pohronská Polhora – Tisovec,
–   výrazné zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky a zlepšenie hospodárskych a turistických aktivít v regióne.

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR

Foto: PhDr. Igor Hron

I/72 Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina
rekonštrukcia, novostavba

Autori architektonického riešenia: Ing. Martin Milata, Ing. Eva Macková, Ing. Árpád Zsigmond
Projektant architektonickej časti:  Dopravoprojekt, a. s., divízia Zvolen
Projektant prevl. odbor. časti:  Dopravoprojekt, a. s., divízia Zvolen
Hlavný zhotoviteľ:    Združenie Doprastav – SMS – I/72 Zbojská, Doprastav, a. s. – vedúci člen, Stavby mostov Slovakia, a. s. – člen
Hlavný stavbyvedúci:  Ing. Peter Pánis
Stavebník:   Slovenská správa ciest, a. s.
Dozorná činnosť:  Ing. Bedřich Sixta, IZ Tisovec vz. INFRAM SK, s. r. o.
Celkové stav. nákl. (bez DPH):  17,7 mil. €
Doba výstavby:  05/2013 – 11/2015

Cena udelená odbornou porotou za: 

–  za celospoločenský prínos v oblasti prispenie k rozvoju regiónu a cestovného ruchu,
–  za vysokú kvalitu stavebných prác technicky náročných konštrukcií,
–  za zohľadnenie environmentálnych aspektov pri riešení technického vybavenia diela,
–  výrazné zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky.

Cena Únie miest Slovenska

Foto: Tibor Škandík

Synagóga, Lučenec
rekonštrukcia

Projektant architektonickej časti:   Ing. Zsolt Papp
Projektant prevl. odbor. časti:  Mgr. art. Miroslav Janšto, reštaurátor, Ing. Jozef Začka, ZJ  statik, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ:  KOLEK, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:   Ing. Milan Mrva
Stavebník:    Mesto Lučenec
Dozorná činnosť:  Ivan Solymosi
Celkové stav. nákl. (bez DPH):  2,2 mil. €
Doba výstavby:   05/2015 – 10/2015

Cena udelená odbornou porotou za: 

–   použitie inovatívnych reštaurátorských postupov,
–  progresívnu prezentáciu zachovaných a obnovených architektonických detailov,
–  úspešné zvládnutie náročného technického riešenia sanácie jednotlivých konštrukcií objektu,
–  vysokú kvalitu výsledného diela z pohľadu zachovania jej kultúrno-historickej hodnoty,
– významný prínos pre rozvoj kultúry v meste Lučenec a v jeho okolí.

Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov – za najlepšie projektové riešenie

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska – za vysokú kvalitu realizácie

Foto: Ing. Peter Kovaľ

Nosný systém MHD, Bratislava
novostavba

Autor architektonického riešenia:  Ing. Miroslav Maťaščík, Združenie Alfa 04, a. s.
Projektant architektonickej časti:  Združenie Alfa 04, a. s., Reming Consult, a. s., Pio Keramoprojekt
Projektant prevl. odbor. časti:   Združenie Alfa 04, a. s., Reming Consult, a. s., Pio Keramoprojekt
Hlavný zhotoviteľ:   EUROVIA SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:   Ing. Peter Tekeľ
Stavebník:   Hlavné mesto SR Bratislava
Dozorná činnosť:    Ing. Miloš Darovec, INFRAM SK, s. r. o.
Celkové stav. nákl. (bez DPH): 76,8 mil. €
Doba výstavby: 11/2013 – 12/2015

Cena udelená odbornou porotou za: 

–   vysokú úroveň projektového riešenia, funkčných, konštrukčných a prevádzkových parametrov diela,
–   rešpektovanie širších vzťahov a požiadaviek napojenia na existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru,
–    nadštandardnú kvalitu stavebného a architektonického detailu,
–    profesionálne zvládnutie náročných a inovatívnych technológií výstavby a realizáciu unikátneho spôsobu montáže nosnej konštrukcie mosta,
–   minimalizáciu hlukových emisií má okrem protihlukových opatrení aj použitie pevnej koľajovej dráhy uloženej v žľabe s pružnou zálievkou,
–   mimoriadny je rozsah a plochu vymedzenú pre cyklistov, chodcov a oddychové zóny na moste,
–   celospoločenský prínos pre ďalší rozvoj mesta.

Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty – za uplatnenie vedy a techniky v realizácii

Foto: Prof. Mgr. Ing. Ľubo Stacho

Panorama City, Bratislava
novostavba

Autor architektonického riešenia:  Ing. arch. Juraj Hermann
Projektant architektonickej časti: P-T, s. r. o. Ing. Everyone could gamble on the internet found in slots gratis igt. Jana Valachovičová
Projektant rozh. odbornej časti:   BARAN PROJEKT, s. r. o., Ing. Jozef Baran OKTEAM, s. r. o., Ing. Daniel Bukov
Zhotoviteľ:    Chemkostav, a. s. (nosná konštrukcia) INGSTEEL, a. s. (opláštenie) KLIMAK, s. r. o. (vzduchotechnika, vykurovanie, chladenie) NECTEL, s. r. o. (elektroinštalácie)
Stavebník:   Panorama byty, a. s., J&T REAL ESTATE
Dozorná činnosť:     Ing. Kamil Baďo, Gleeds ČR, s. r. o., Gleeds Slovensko
Celkové inv. nákl. (bez DPH):  94,0 mil. €
Doba výstavby:     08/2013 – 03/2016

Cena udelená odbornou porotou za: 

–  rozsiahle použitie  vysokopevnostných betónov,
–   optimálnu aplikáciu progresívnych stavebných materiálov a technológií,
–  najvyššiu úroveň požiarnej bezpečnosti v kategórii výškových budov na Slovensku,
–  zapojenie národných i medzinárodných výskumných tímov vo fáze projektového riešenia i realizácie – napríklad pri overení účinkov vetra v aerodynamickom tuneli, pri riešení akustického prevetrávacieho elementu fasády alebo pri vývoji a realizácii fasádnych elementov a ich následnom experimentálnom overení v laboratóriách doma a v zahraničí.

Cena Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. – za použitie progresívnych stavebných výrobkov

Foto: Ing. arch. Michal Medovarský

Clt home, Nitrianske Hrnčiarovce
novostavba

Autor architektonického riešenia:  Ing. arch. Michal Medovarský
Projektant architektonickej časti:  Ing. arch. Michal Medovarský
Projektant prevl. odbornej časti:   Ing. Richard Hlinka
Hlavný zhotoviteľ:  Clt Slovakia, s. r. o., Ing. Ľuboš Mesarč
Hlavný stavbyvedúci:   Bc. Jozef Bošanský
Stavebník:  Ing. Michal Kročko, PhD.
Dozorná činnosť:   Ing. Michal Svýba
Celkové inv. nákl. (bez DPH):   330 tis. €
Doba výstavby:   09/2015 – 06/2016

Cena udelená odbornou porotou za: 

–   vysokú kvalitu architektonického diela, profesionálne zvládnuté architektonické a technické detaily až po progresívne technológie techniky prostredia budovy,
–   odvážneho statického riešenia s použitím klasického stavebného materiálu – dreva, v netradičnom spracovaní stavby,
–   aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie a nízkoenergetických technológií v oblasti techniky prostredia budovy v súlade s vývojovými trendmi udržateľnej architektúry,
–   optimálne, ekonomicky efektívne požitie progresívnych stavebných materiálov a technológií v realizácii stavebného diela,
–   aplikáciu nízkoenergetických a nízko-emisných systémov technických a technologických zariadení objektu.

Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. – BYTOVÝ DOM ROKA

Foto: Matej Salát

Bytový dom na ul. P. Horova 17, 19, Bratislava
rekonštrukcia, obnova

 

Autor architektonického riešenia:  Doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Projektant architektonickej časti: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Projektant prevl. odbornej časti:   Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Ing. Michal Kmeť – TEPLOPROJEKT
Hlavný zhotoviteľ:    E-RAN Slovakia, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:  Ing. Jozef Koštal
Stavebník:     Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. P. Horova 17,19, vz. SBD Bratislava IV
Dozorná činnosť:    Ing. Vendelín Sedláček, Ing. Ivan Želinský
Celkové inv. nákl. (bez DPH):  771 tis. €
Doba výstavby:   07/2015 – 03/2016

Cena udelená odbornou porotou za: 

–  vysokú kvalitu hĺbkovej obnovy a modernizácie s rešpektovaním všetkých požiadaviek na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby,
–  za úspešné uplatnenie cieľov medzinárodného projektu EU-GUGLE – European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy pri realizácii obnovy,
–   preukázateľné splnenie požiadaviek na zaradenie stavby podľa potreby energie na vykurovanie a prípravu TV, ako aj celkovej potreby energie – do triedy energetickej hospodárnosti budov „A“,
–   preukázateľné splnenie požiadaviek na zaradenie stavby podľa globálneho ukazovateľa primárna energia – do triedy energetickej hospodárnosti budov „A1“.

Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. – za architektonické riešenie

Foto: Ing. arch. Andrej Rodziňák

Šafranová záhrada, Košice
rekonštrukcia

Autor architektonického riešenia:  Ing. arch. Andrej Rodziňák
Projektant architektonickej časti:  ar.chitekt, s. r. o., Ing. arch. Andrej Rodziňák
Hlavný projektant:   ar.chitekt, s. r. o., Ing. arch. Andrej Rodziňák
Hlavný zhotoviteľ:  Chemkostav, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:   Ing. Viliam Paľo
Stavebník:     SAFRAN Development, a. s.
Dozorná činnosť:  Ing. Štefan Kolcún
Celkové inv. nákl. (bez DPH):  6,2 mil. €
Doba výstavby:  05/2014 – 09/2015

Cena udelená odbornou porotou za: 

–  komplexné architektonické a konštrukčné riešenie realizované na vysokej úrovni,
–  úspešné zachovanie historických prvkov a ich prepojenie s modernými,
–  kvalitnú realizáciu diela,
–  rešpektovanie okolitej zástavby, urbanistickej štruktúry a historického kontextu stavby.

Cena verejnosti

Foto: PhDr. Igor Hron

D1 Fričovce – Svinia
novostavba

Autori architektonického riešenia:  Ing. Peter Valent, Ing. Zuzana Čierna, Ing. Martin Máša, Ing. Katarína Táborská, Ing. Miroslav Maťaščík, Ing. Tibor Michalka, CSc.
Projektant architektonickej časti:  Alfa 04, a. s.
Projektant prevl. odbor. časti:  Alfa 04, a. s.
Hlavný zhotoviteľ:  Združenie „FRIČOVCE“,  Doprastav, a. s. – vedúci člen, STRABAG, s. r. o. – člen
Hlavný stavbyvedúci:  Ing. Marcel Horváth
Stavebník:  Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dozorná činnosť:   INFRAPROJEKT, s. r. o., Dopravoprojekt Brno, a. s.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):  124,2 mil. €
Doba výstavby:  12/2011 – 11/2015