Presun záložného práva na inú nehnuteľnosť

thumbnail

Chceli by ste predať byt a kúpiť druhý, ale na vašom súčasnom byte je záložné právo voči banke. Je možné si preniesť hypotéku na nový byt bez toho, aby ste museli tú ťažobu vyplatiť a tiež aby ste nemuseli platiť žiadnu pokutu za predčasné vyplatenie hypotéky?

Zrealizovanie presunu záložného práva z jednej nehnuteľnosti na druhú je možné – tak, ako stojí vo vyššie uvedenom popise. Táto zmena podlieha schváleniu bankou, t.j. nová nehnuteľnosť musí mať dostatočnú hodnotu z pohľadu starej hypotéky.

Upozorňujem však na jeden významný bod, ktorý býva kameňom úrazu presunu záložného práva v bankách. Uvediem príklad: keď si klient bral výšku hypotéky 50.000 eur a hodnota nehnuteľnosti bola 100.000 eur, ide o "50%-tnú" hypotéku, tak aj nová nehnuteľnosť musí mať minimálne hodnotu 100.000 eur (podľa nášho príkladu). Na toto banka bude vždy prihliadať. T.j. pomer výšky úveru a hodnoty nehnuteľnosti musí zostať zachovaný = nová nehnuteľnosť musí mať minimálne takú hodnotu, ako bola pôvodná. Banka zmenu záložného práva NEMUSÍ schváliť, pokiaľ má pocit, že dostáva horšie zabezpečenie, ako mala pôvodne.

Postup preloženia záložného práva je nasledovný:

1. Je potrebné mať znalecký posudok na novú nehnuteľnosť.
2. Potom požiadať vo svojej hypotekárnej banke o Zmenu záložného práva.
3. Banka žiadosť posúdi a ak novú nehnuteľnosť schváli, vyhotoví nové záložné zmluvy, ktoré sa musia vložiť na katastrálny úrad.
4. Po zavkladovaní záložných zmlúv na novú nehnuteľnosť na katastri, banka vystaví tzv. Kvitanciu na pôvodnú nehnuteľnosť (doklad o výmaze záložného práva), ktorú pošle sama na kataster.
5. Na základe tejto Kvitancie kataster uvoľní záložné právo a vykoná výmaz záložného práva na pôvodnej nehnuteľnosti.

Upozorňujem, že celý proces presunu záložného práva považuje banka za vykonaný až momentom zápisu záložného práva na liste vlastníctva na novú nehnuteľnosť. Celý proces presunu záložného práva trvá aj viac ako 3 mesiace. Klientov to často zdržuje, avšak taký je postup v každej banke, preto je potrebné sa na túto skutočnosť pripraviť vopred. A samozrejme, treba počítať i s nákladmi s tým spojenými – vyhotovenie znaleckého posudku na novú nehnuteľnosť, poplatky banke za zmenu záložného práva a poplatky katastrálnemu úradu.

Avšak v celom tomto procese je jedna vážna skutočnosť. Majiteľ bytu, ktorý si chcete kúpiť, musí súhlasiť s presunom vášho záložného práva na jeho byt, čo býva väčšinou nemožné. Ak sa tak stane, je jediná možnosť, a tou je - budete musieť svoju starú hypotéku vyplatiť predajom vášho terajšieho bytu a kúpu nového financovať novou hypotékou. V tomto prípade sa poplatku za predčasné vyplatenie starej hypotéky, s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnete (bude to 5% zo zostatku vyplácanej hypotéky).